Korduma kippuvad küsimused

Värske metsaomanikuna tekib Sul oma metsa hooldamisel ja müümisel kindlasti küsimusi, millega Sa ei ole varem kokku puutunud. Siin on valik mõisteid, mis aitavad Sul selles valdkonnas paremini orienteeruda

Mida tähendab kasvava metsa raieõiguse müük?

See tähendab, et müüd õiguse raiuda endale kuuluvalt metsamaalt/ kinnistult lepingus kokkulepitud mahus metsa. Maa/ kinnistu jääb peale metsa ülestöötamist (raiumist) Sulle. Raieõigust müüakse tavaliselt kahel viisil: väljatuleku järgi või oksjoni korras. Väljatuleku järgi kasvava metsa raieõiguse müügi korral saad oma metsast tulu vastavalt sellele, kui palju ja millist puitu (sortiment) metsast välja raiuti. Lepingu sõlmimise käigus annab raieõiguse ostja metsa külastuse ja takseerandmete järgi hinnangu, milline on tema arvates puidu maht, sortiment ja hind. Lõplik väärtus selgub siis, kui puit on raiutud, ära veetud ja  üle mõõdetud. Oksjoni korras saad puidu eest tasu  vastavalt oksjoni tulemustele. Tasub teada, et takseerandmetes näidatud kogusest saab raiena kõrgema hinnaklassi sortimenti kätte ligikaudu 70-80% ulatuses. See ei ole reegel aga sellega peaks lageraie korral arvestama. Põhjus on selles, et metsa hinnates võetakse arvesse kogu puu tagavara aga osa sellest (känd, oksad ja ladvaosa) moodustavad raidmed.

Mida tähendab puidusortiment?

Puidusortiment tähendab seda, kuidas langetatud puu järgatakse ehk saetakse. Kõige kvaliteetsem osa puust on palk. See peab olema sirge, väikeste oksakohtadega, ilma mädanikuta ja ladvaosa paksust peaks olema vähemalt 13 cm. See osa, mis oma läbimõõdu, kõveruse või kvaliteedi tõttu palgiks ei sobi, kõlbab paberipuuks. Siin võib väiksem tsaläbimõõt olla 7 cm ja puu võib olla ka pisut kõver. See osa puust, mis ei sobi palgiks ega ka paberipuuks, läheb küttepuuks; siin ei loe kõverus ega mädanik, sest energia tootmiseks sobib kõik. Kõik ülejäänu, mis puu laasimisel tekib, on raidmed (känd, oksad ja ladvaosa). Raidmeid kasutatakse reeglina raielangil maapinna kaitseks ja tugevdamiseks või saadakse nende ümbertöötlemisel kütteks sobivat bioressurssi.

Kuidas saan teada oma metsamaa piire?

Täpsete piiride väljaselgitamiseks pöördu kohaliku omavalitsuse maakorraldaja poole. Vaadata saab ka Metsaregistrist http://register.metsad.ee/avalik/

Kuidas saan hinnata oma metsa seisukorda ja väärtust?

Metsa seisukorda ja väärtus oskab hinnata vastava ala asjatundja, kes oskab soovitada ka vajalikke hooldustöid, et metsa väärtust kasvatada. Selleks soovitame pöörduda metsandusettevõtte poole, kes koostab Sinu metsale metsakorralduskava.

Mis on metsateatis?

Metsateatis on Keskkonnaameti luba teostada oma metsas raietöid või teatada oluliste metsakahjustuste kohta. Ilma metsateatise ja selle Keskkonnaametis registreerimiseta  võib metsaomanik raiuda kuni 20 tm puitu kinnisasja kohta ühes aastas. Metsateatise vormistamise ja registreerimise kohta saab informatsiooni Keskkonnaameti kodulehelt internetis või kontoritest. Täpsemalt vaata siit.

Mis on metsa inventeerimisandmed/ takseerkirjeldus?

Takseerkirjeldus on kokkuvõtes metsa ehk puistu liigiline, vanuseline ja mahuline ülevaade ning metsakinnistus olevate metsaeraldiste määratlemine. Metsaeraldis on osa metsakinnistust; s.t Sinu metsakinnistu koosneb reeglina mitmest eraldisest. Metsa inventeerimisandmete koostamine on kohustuslik siis, kui soovitakse metsa raiuda ja juhul kui:
» juriidilisele isikule kuuluv metsamaa pindala on suurem kui 2 ha;
» füüsilisele isikule kuuluv metsamaa pindala on suurem kui 5 ha.
Metsa inventeerimiseks on võimalik taodelda ka siseriiklikku toetust; vt lisa www.eramets.ee.

Mis on metsakorralduskava?

Metsakorralduskava tugineb metsa inventeerimisandmetele. Selle eesmärk on kirjeldada metsa seisundit ja anda Sulle soovitusi oma metsa majandamiseks. Metsaseaduse järgi on metsakorralduskava koostamine metsaomanikule vabatahtlik.

Taasmetsastamine ehk metsauuendus

Metsaomanik on kohustatud oma metsamaa taasmetsastama juhul,  kui metsaseadus seda nõuab. Reeglina tuleb kõrgema boniteediga etsakasvukohatüübid taasmetsastada. Täpsemat informatsiooni saab  oma metsakorralduskavast või selle puudmisel kohalikult metsanõustajalt. Taasmetsastamiseks saab taodelda ka erinevaid toetusi; vt täpsemalt siit.

VEP (vääriselupaiga) ala – piirang metsa müümisel

Ala metsas, millel on mingi bioloogiline väärtus ja mis on fikseeritud Keskkonnaameti vääriselupaikade registris. Üldisem eesmärk on neid alasid kaitsta inimtegevuse eest. Seega, kui Sinu metsas elab mõni haruldane lind või on mõni harudlane kooslus, siis näed seda eelpool nimetatud registrist. Sertifitseeritud metsafirmad järgivad siis sellel alal  kehtestatud piiranguid. Seda, kas Sinu metsamaal on VEP ala, saad vaadata Metsaregistrist
http://register.metsad.ee/avalik/

Ligipääs kinnistule: kas avalikult teelt või läbi naaberkinnistu?

Enne metsa raieõiguse müüki tuleb ka selgeks teha, kas Sinu metsamaale pääseb avaliku tee kaudu või läbi naaberkinnistute?
Kui metsa pääseb läbi naaberkinnistute, siis tuleb puidu väljaveoks saada naaberkinnistute omanikelt vastav luba. Seega ootab raieõiguse ostja selle kohta vajalikku teavet (kontaktandmed).

Mida tähendab metsa ülestöötamine?

Metsa ülestöötamine tähendab metsa langetamist ja puidu kokkuvedu raiealal (raielangil). Metsa langetatakse masinatega (harvester) ja ka käsitsi (käsimehed). Harvester on metsamasin, mis langetab, laasib, järkab (lõikab sobivasse pikkusesse) ja ladustab puidu sortimendi järgi raielangile. Lisaks töötab raielangil kokkuveotraktor (forwarder), mis veab puidu transpordiks raielangi äärde. Ülestöötamise järel raielank korrastatakse ja vajadusel taasmetsastakse. Lisaks tehakse korda metsa väljaveol kannatada saanud  metsaveoteed.

Mis on lageraie?

Lageraie on raieviis, mille eesmärgiks on metsa uue põlvkonna teke ja mille tegemisel säilitatakse seemnepuud ning elustiku mitmekesisuse tagamiseks jäetavad puud.

Mis on hooldusraie, harvendusraie, valgustusraie ja sanitaarraie?

Hooldusraie eesmärgiks on parandada allesjääva metsa kasvutingimusi. Hooldusraie jaguneb: harvedusraieks, valgustusraieks ja sanitaarraieks.  Sobiv hooldusraie viis valitakse metsa ehk puistu koosseisu, seisukorra ja vanuse põhjal.

Mis on seemnepuu?

Seemnepuu aitab kaasa uue metsapõlvkonna tekkimisele. Seemnepuude jätmine on vajalik männi ja kase enamusega metsa puhul. Seemnepuud võib koristada sanitaarraie korras pärast nende ülesande täitmist, kuid mitte varem kui kolm aastat pärast lageraiet.